General Sales Conditions

1. Acceptance of our conditions

Our general and special terms and conditions of sale and delivery are deemed to have been accepted by our customers, even where they conflict with their terms and conditions of purchase. We are only bound by the latter if we have expressly accepted them in writing.

2. Prices

Unless otherwise stipulated in the contract, our price lists are purely indicative and not binding. Our prices are subject to change without notice. Prices include delivery to our premises, plus charges, packaging and taxes. Shipping costs are at the customer's expense. Goods are invoiced in accordance with the price list in force at the time of delivery.

3. Commitment

Our intermediaries, agents and salespersons have no authority to bind the company. Their offers must be confirmed by persons with authority to bind the company.

4. Delivery times

Our delivery times are only an obligation of means and not an obligation of result. An extension of the delivery time shall in no case justify the cancellation of the order by the purchaser, nor give rise to any compensation whatsoever. Our lead times are ex-warehouse. Partial deliveries are always possible.

5. Approval

Our goods are always considered as sold, received and accepted at our premises. They travel at the consignee's risk, even in the case of "DAP" sales or delivery. Any reservations must be made with the carrier.

6. Complaints

Any complaint concerning the goods supplied must reach us by registered letter within five days of receipt, referring to the invoice number or, failing this, the dispatch note. After this period, the complaint will no longer be taken into consideration. No return of goods will be accepted without our prior written agreement, and provided they are returned in good condition and in their original packaging. All complaints concerning our invoices must be notified to us by registered letter within 10 days of receipt. Failing this, they will be deemed to have been accepted without reservation. Under no circumstances may a complaint justify a delay or suspension of payment.

7. Warranties-Liability

Our supplies are guaranteed for a period of one year from delivery against any hidden defects which might seriously affect their intended use. The warranty is strictly limited to the replacement or repair by us of parts found to be defective. Under no circumstances does our intervention have the effect of extending the initial warranty period. Any intervention not carried out by us or with our written agreement automatically terminates the present warranty. We shall not be held liable for any indirect damage whatsoever, such as, but not limited to, loss of profit, loss of earnings, loss of use, consequential, special, incidental or derivative damage, which may be connected with the equipment sold.

8. Down payments

Down payments are to be applied to the price of the order and do not constitute a deposit, the abandonment of which would authorize the customer to withdraw from the contract.

9. Terms of payment

Our invoices are payable in Wuustwezel, net and without discount, unless expressly agreed otherwise in writing. In the event of late payment, interest at the rate of 16% per annum shall be due ipso jure and without notice of default, by the mere fact of the due date, together with a fixed indemnity equal to 20% of the invoice amount, but not less than 125 euros. This clause does not affect the immediate payability of the debt. In the event of cancellation and/or withdrawal from the contract at the customer's expense, we shall be liable for liquidated damages equal to 30% of the total sales price. We may demand higher compensation if the damage exceeds 30%. We retain full ownership of the goods delivered until full payment of the price, taxes and accessories. The customer undertakes to inform us immediately, on first notification, and under penalty of damages, of any seizure that may be carried out. In this case, the customer authorizes us to enter his premises without prior notice and to repossess our goods.

10. Solidarity

If the invoice is issued to a third party at the customer's request, the customer and the third party shall be jointly and severally liable for payment of the invoice and performance of the other obligations arising from the conditions of sale.

11. Exclusive jurisdiction

All actions, whether as plaintiff or defendant, are subject to the exclusive jurisdiction of the Courts in whose jurisdiction our registered office is located.

ISCS Technical BV - Nijverheidsstraat 26, B-2990 Wuustwezel - +32 (0)3 600 20 95 - +32 (0)485 401 442 - info@iscstechnical.com

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Aanvaarding van onze voorwaarden

Onze algemene evenals onze bijzondere verkoops-en leveringsvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door onze klanten, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere koopvoorwaarden. Deze laatste binden ons derhalve slechts wanneer wij ze schriftelijk uitdrukkelijk hebben aanvaard.

2. Prijs

Behoudens bijzondere contractuele bepalingen worden onze prijslijsten slechts ter aanwijzing verschaft en binden ons in geen geval. Onze prijzen kunnen op ieder ogenblik gewijzigd worden, zonder voorafgaand bericht. Zij betreffen goederen geleverd in onze inrichtingen, kosten, verpakking en taksen niet inbegrepen. De vervoerkosten zijn ten laste van de klant. De goederen worden gefactureerd volgens de voorwaarden van het tarief dat op het moment van de leveringsdatum van kracht is.

3. Verbintenis

Onze tussenpersonen, agenten, verkopers hebben geen volmacht tot verbintenis van de firma. Hun offertes moeten bevestigd worden door de personen die een verbintenis van de firma kunnen aangaan.

4. Leveringstermijnen

Onze leveringstermijnen moeten slechts verstaan worden als een middelverplichting, en niet als een resultaatverplichting. Een termijnenverlenging zal in geen geval een vernietiging van de koop door de koper mogen verantwoorden, noch aanleiding geven tot schadevergoeding. Onze termijnen worden steeds gegeven vertrek magazijn. Er zullen steeds gedeeltelijke leveringen mogen gedaan worden.

5. Aanvaarding

Onze goederen worden steeds beschouwd als zijnde verkocht, ontvangen en aanvaard in onze werkplaatsen. Zij reizen op volledige verantwoordelijkheid van de geadresseerde, zelfs in geval van verkoop of "DAP"-levering. Alle mogelijke opmerkingen moeten bij de vervoerder gedaan worden.

6. Klachten

Iedere klacht met betrekking tot de geleverde goederen dient ons toegezonden te worden per aangetekend schrijven binnen de 5 dagen na ontvangst, met verwijzing naar het nummer van de factuur of bij gebrek hieraan, van de verzendingsnota. Eens deze termijn verlopen, zal de klacht niet meer in acht worden genomen. Geen enkele terugzending van goederen zal onzerzijds aanvaard worden, zonder voorafgaand akkoord en voor zover zij ons teruggestuurd worden in goede staat en in hun oorspronkelijke verpakking. Het retournummer (RMA) dat door de Customer Service toegekend wordt, moet duidelijk op de verpakking vermeld worden. Elke klacht met betrekking tot onze facturen dient ons meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de tien dagen na ontvangst. Bij gebrek hieraan, zullen zij beschouwd worden als zijnde aanvaard zonder enig voorbehoud. Een klacht kan in geen geval een verlenging noch een schorsing van de betalingstermijn rechtvaardigen.

7. Waarborg-Aansprakelijkheid

Onze leveringen zijn gedurende één jaar vanaf de levering gewaarborgd tegen verborgen gebreken waardoor het voorziene gebruik ernstig zou aangetast zijn. De waarborg is strikt beperkt tot de vervanging of de herstelling door onze zorgen van de gebrekkig erkende stukken. Door onze tussenkomst wordt de oorspronkelijke waarborg duur geenszins verlengd. Elke tussenkomst die niet door onze zorgen of met schriftelijke instemming zou geschiedt zijn, stelt van rechtswege een einde aan onderhavige waarborg.Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke onrechtstreekse schade, wat er ook de kwalificatie van moge zijn, als voorbeeld en niet beperkend : winstverlies, winstderving, verlies van het gebruik, achtereenvolgende, speciale, incidentele of afgeleide schade, die in verbinding kan gesteld worden met het materiaal.

8. Voorschot

Het voorschot door de koper gestort, komt in mindering op de bestelprijs en maakt geen handgeld uit, waarvan het afstand doen de klant zou toelaten van het contract af te zien.

9. Betalingsvoorwaarden

Onze facturen zijn betaalbaar in Wuustwezel, contant, netto en zonder disconto, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk bericht. In geval van vertraging of laattijdigheid zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest ten belope van 16% per jaar verschuldigd zijn, alsook een forfaitaire vergoeding gelijk aan 20% van het factuurbedrag, zonder dat deze vergoeding minder dan 125 euro kan bedragen, door het enkele feit van het vervallen der facturen. Huidige clausule belet geenszins de onmiddellijke opeisbaarheid van de schuld. In geval van aflasting en/of annulatie van het contract ten laste van de klant, zal deze laatste ons een forfaitaire schadevergoeding moeten betalen die overeenstemt met 30% van de totale verkoopprijs. Wij mogen een grotere vergoeding vragen indien de schade groter is dan 30%. Wij behouden de volle
eigendom van de geleverde goederen tot op de volledige betaling van de prijs, de belastingen en de bijhorigheden. De koper verbindt er zich toe ons onmiddellijk te verwittigen, en dit op straffe van schadevergoeding van elk beslag welke door een derde zou uitgevoerd worden. De koper laat ons in dit geval toe om in zijn gebouwen te gaan zonder voorafgaand bericht en om beslag te leggen op onze goederen.

10. Solidariteit

Indien de factuur, op aanvraag van de opdrachtgever, opgesteld wordt op naam van een derde, zijn de opdrachtgever en de derde solidair verantwoordelijk voor de betaling ervan en voor de uitvoering van de andere verplichtingen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.

11. Exclusieve bevoegdheid

Ieder geschil met betrekking op een huidig contract zal uitsluitend geregeld worden door het recht dat van toepassing is in België. In geval van betwisting om welke reden ook, zijn de enige erkende en door beide partijen aanvaarde jurisdicties, deze van de Rechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar onze maatschappelijke zetel gevestigd is

ISCS Technical BV - Nijverheidsstraat 26, B-2990 Wuustwezel - +32 (0)3 600 20 95 - +32 (0)485 401 442 - info@iscstechnical.com

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Acceptation de nos conditions

Nos conditions générales et particulières de vente et de livraison, sont réputées être admises par nos clients, même lorsqu'elles sont en contradiction avec ses conditions d'achat. Ces dernières ne nous engagent que si nous les avons acceptées en termes exprès par écrit.

2. Prix

Sauf dispositions contractuelles particulières, nos listes de prix ont un caractère purement indicatif et ne nous lient en aucun cas. Nos prix sont modifiables sans préavis. Ils s'entendent, produit livrés en nos établissements, frais, emballage et taxes en sus. Les frais de port sont à charge du client. Les marchandises sont facturées aux conditions du tarif en vigueur au moment de la date de fourniture.

3. Engagement

Nos intermédiaires, agents, vendeurs n'ont pas de pouvoir pour engager la société. Leurs offres doivent être confirmées par les personnes ayant le pouvoir d'engager la société.

4. Délais de livraison

Nos délais de livraison ne s’entendent que comme une obligation de moyen et non comme une obligation de résultat. Un allongement du délai ne pourra en aucun cas justifier l’annulation de la commande par l’acheteur, ni donner lieu à quelques dédommagements que ce soit. Nos délais s’entendent départ magasin. Des livraisons partielles pourront toujours être effectuées.

5. Agréation

Nos marchandises sont toujours considérées comme vendues, réceptionnées et acceptées en nos établissements. Elles voyagent aux risques et périls du destinataire, même en cas de vente ou de livraison "DAP". Toutes réserves éventuelles doivent être formulées auprès du transporteur.

6. Réclamations

Toute réclamation concernant les marchandises fournies, doit nous parvenir par lettre recommandée dans les cinq jours de réception, en se référant au numéro de facture ou, à défaut, de la note d'envoi. Passé ce délai, la réclamation ne sera plus prise en considération. Aucun retour de marchandise ne sera accepté, sauf accord préalable par écrit de notre part et pour autant qu'elles nous soient retournées en bon état et dans leur emballage d'origine. Toute réclamation concernant nos factures, doit être portée à notre connaissance par lettre recommandée dans les 10 jours de leur réception. A défaut, elles seront considérées comme acceptées sans aucune réserve. Une réclamation ne peut en aucun cas, justifier un délai ou une suspension de paiement.

7. Garanties-Responsabilité

Nos fournitures sont garanties pendant un an à partir de la livraison contre les éventuels défauts cachés qui en affecteraient gravement l’usage prévu. La garantie se limite strictement au remplacement ou à la remise en état par nos soins des pièces reconnues défectueuses. Notre intervention n’a en aucun cas pour effet de prolonger la durée initiale de garantie. Toute intervention qui n’aura pas été effectuée par nos soins ou avec notre accord écrit met fin de plein droit à la présente garantie. Nous ne pourrons être tenus responsables d’aucun dommage indirect, généralement quelconque, par exemple, et de manière non limitative : perte de bénéfice, manque à gagner, perte d’usage, dommage consécutif, spécial, incident ou dérivé, pouvant être rattaché au matériel vendu.

8. Acomptes

Les acomptes versés sont à valoir sur le prix de la commande et ne constituent pas des arrhes dont l'abandon autoriserait le client à se dégager du contrat.

9. Conditions de paiement

Nos factures sont payables à Wuustwezel, au comptant, nettes et sans escompte, sauf convention écrite et contraire expresse. En cas de retard de paiement, un intérêt calculé à raison de 16% l'an sera dû de plein droit et sans mise en demeure, par le seul fait de l'échéance ainsi qu'une indemnité forfaitaire égale à 20% du montant de la facture, sans toutefois que cette indemnité puisse être inférieure à 125 euro. La présente clause ne nuit pas à l'exigibilité immédiate de la dette. En cas de résiliation et/ou de désistement du contrat à charge du client, il nous sera dû des dommages et intérêts forfaitaires égaux à 30% du prix de vente total. Nous pourrons demander une indemnité supérieure si le dommage est supérieur à 30%. Nous conservons la pleine propriété des marchandises livrées jusqu'à paiement complet du prix, des taxes et des
accessoires. Le client s'engage à nous avertir immédiatement, à la première notification, et ce sous peine de dommages et intérêts, de toute saisie qui serait pratiquée. Le client nous autorise en ce cas à pénétrer dans ses locaux sans avis préalable et à reprendre possession de nos marchandises

10. Solidarité

Si la facture, à la demande du donneur d'ordre, est établie pour un tiers, le donneur d'ordre et le tiers sont solidairement responsables pour le paiement de celle-ci et l'exécution des autres engagements résultant des conditions de vente.

11. Attribution exclusive de compétence

Toute action tant en demandant qu’en défendant, est de la compétence exclusive des Tribunaux dans le ressort desquels est situé notre siège social.

ISCS Technical BV - Nijverheidsstraat 26, B-2990 Wuustwezel - +32 (0)3 600 20 95 - +32 (0)485 401 442 - info@iscstechnical.com